Reisvoorwaarden:

Betaling:
1. De reiziger betaalt na ontvangst van de rekening per ommegaande een aanbetaling van 25% van de reissom. Het volledige bedrag dient drie weken voor de aanvang van de reis te worden voldaan. U ontvangt hiervan een bevestiging.

Reiskosten:
2. De reis is geboekt zonder vliegreis, visumaanschaf en avondmaaltijden en drank tijdens het verblijf. Wat de vlucht en het visum betreffen, kan Fairweggistan adviseren of anderszins hulp aanbieden. Een inschatting van de lokale kosten van eten en drinken wordt bij de boeking gegeven.

3. Twee weken tevoren krijgt u het uitgebreide definitieve reisprogramma toegestuurd. Dit geldt als de contractuele verplichting van de geboekte reis. In het geval van facultatieve reisdoelen (bijvoorbeeld chimpansees spotten) die niet in de reissom inbegrepen zijn, zal dat expliciet in het reisprogramma staan aangegeven.
4. Tweepersoonskamers zijn goedkoper (per persoon) dan eenpersoons. Dit zal in de individuele reissom verdisconteerd worden. Fairweggistan is een non profit organisatie en zorgt ervoor dat alle winst (minimaal 10% van de reissom) bij de bezochte projecten terecht komt.

Wijzigingen en annuleringen:
5. De vertrektijd en -plaats worden duidelijk aangegeven. Als u te laat bij het vertrekpunt van uw reis arriveert, kan Fairweggistan niet meer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor terugbetaling van welke som dan ook. Als u de terugvlucht mist doordat u niet op tijd op het afgesproken punt verscheen, moet u op eigen kosten een alternatief regelen.

6. Mocht er een of meer overnachtingen in hotels volgens het programma door onvoorziene redenen niet mogelijk zijn, dan zal er naar een gelijkwaardig hotel worden gezocht. Indien er zich problemen voordoen met het vervoermiddel waardoor de veiligheid in het geding komt, zal Fairweggistan – in samenwerking met de uitvoerende organisatie – trachten om binnen 24 uur voor vervanging te zorgen.

7. Fairweggistan en de uitvoerende reisorganisatie behouden zich het recht voor om tijdens de reis het programma aan eventueel gewijzigde omstandigheden aan te passen. Dit zal altijd in overleg met het reisgezelschap gaan. Wijzigingen in het programma geven geen recht op schadevergoeding of terugbetaling. Anderzijds zal Fairweggistan de eventuele meerkosten van de wijziging dragen.

8. Wil de reiziger ter plekke afwijken van het programma, dan kan ook dat slechts in overleg met het reisgezelschap en de reisleiding. Eventuele meerkosten worden dan wel aan de groep berekend.

9. Fairweggistan heeft een annuleringsregeling voor als u uw reis om wat voor reden dan ook moet annuleren of voortijdig afbreken. Annulering tot 3 weken voor de vertrekdatum: terugbetaling van de in artikel 1 genoemde 25% van de reissom minus 25 € administratiekosten; annulering tot 1 week voor de vertrekdatum: terugbetaling van 50% van de betaalde totale reissom; annulering tot de dag van vertrek: terugbetaling van 10% van de betaalde reissom; voortijdig afbreken: geen terugbetaling.

Aansprakelijkheid reiziger:
11. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen reisongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering alsmede voor de gevolgen van verlies, beschadiging of verloren gaan van bagage en/of reisdocumenten.

12. De reiziger is verplicht alle voor de uitvoering van de reis relevante persoonlijke omstandigheden (bijv. leeftijd, handicap, ziekte, vegetarisch etc.) gelijk met de aanmelding bij Fairweggistan kenbaar te maken.

13. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van reisbegeleiders op te volgen. De reiziger is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

14. Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij/zij door de reisorganisator c.q. de reisbegeleider van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn/haar rekening.

Aansprakelijkheid Fairweggistan:

15. Fairweggistan is aangesloten bij STO (Stichting Take Over), een reisgarantieregeling. De garantieregeling houdt in dat de reiziger het overeengekomen bedrag met Fairweggistan betaalt aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow welke op haar beurt fungeert als beheerder en zorg draagt voor vrijgave van het overeengekomen bedrag aan de reisorganisatie indien deze aan de verplichtingen heeft voldaan (één werkdag na einde reisovereenkomst). Indien er sprake is van een faillissement vindt de vrijgave plaats aan Stichting Take Over. Ook de wettelijk verplichte mogelijkheid tot repatriëring van de klant is gegarandeerd.

16. Fairweggistan heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

17. Waar deze reisvoorwaarden te weinig eenduidig zijn, wordt de bepalingen voor een reisovereenkomst uit het Burgerlijk Wetboek als basis genomen.

Klachtenprocedure:
18. Eventuele klachten dienen op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk en in onderling overleg met de reisleiding te worden afgehandeld. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen 30 dagen na terugkeer in zijn land de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen. Fairweggistan zal binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk, reageren. Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, kan de reiziger zich tot uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de reactie van Fairweggistan wenden tot de bevoegde rechter.